Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Informace o podpisu dodatku smlouvy o mzdě

Informace o podpisu dodatku smlouvy o mzdě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 v těchto dnech jste někteří z Vás vyzýváni k podpisu „Smlouvy o mzdě“, kde je v článku III. v poslední větě uvedeno, že „zaměstnavatel je oprávněn výši nezaručené části mzdy uvedené v bodě b) této smlouvy změnit i bez souhlasu zaměstnance, případně ji úplně odejmout, a to i bez udání důvodu.“  Tento postup je podle názoru naší odborové organizace špatný a proti ustanovení platné Kolektivní smlouvy, protože Mzdový řád, který uvedenou problematiku řeší, je přílohou Kolektivní smlouvy. Naše odborová organizace nebyla o uvedené změně informována, a tudíž s námi nebyla tato úprava projednána ani schválena. Jedná se o jednostranný akt ze strany zaměstnavatele.

Podle názoru právníka Odborového svazu dopravy Vám sdělujeme:

Zaměstnavatel je vázán postupem stanoveným v Mzdovém řádu, který je nedílnou součástí platné Kolektivní smlouvy. V tomto předpise je zejména v článku 7.1 uvedeno:

 

U zaměstnanců, v jejichž smlouvě o mzdě je výplata nezaručené části smluvní mzdy podmíněna splněním ukazatelů, platí: 

• Ukazatele určuje přímý nadřízený a zaměstnanec musí být s těmito ukazateli seznámen před zahájením hodnoceného období (měsíc, čtvrtletí, rok).

• Ukazatele jsou hodnotitelné i měřitelné, u ukazatelů dlouhodobého charakteru (kalendářní rok) je možno při konečném splnění doplatit případné krácení za dílčí neplnění. Doplatek dle návrhu příslušného hodnotitele provádí oddělení odměňování zaměstnanců.

• Měřitelné ukazatele vyjadřují plnění plánovaných hodnot, přičemž měrnými jednotkami mohou být nejen Kč, ale i např. vozkm, dny, %, atd.

• Ukazatele musí být konkrétní a formulovány tak, aby byly jednoznačně vyhodnotitelné.

• Ukazatele musí být stanoveny tak, aby byly ze strany hodnoceného zaměstnance ovlivnitelné, tzn., že je hodnocen pouze faktor, který mohl být činností hodnoceného zaměstnance přímo ovlivněn.

 

Z výše uvedené citace dovozujeme, že zaměstnavatel nemůže ve smyslu článku 7. 1 Mzdového řádu, a to ani v souvisejících ustanoveních tohoto předpisu, postupovat tak, že by byla nezaručená část mzdy zaměstnanci odebrána bez uvedení důvodu. Toto znění je v rozporu se zněním Kolektivní smlouvy (konkrétně Mzdového řádu), proto všechny zaměstnance vyzýváme ke zvážení následků při uzavření tohoto dodatku.