Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 2018 - 2019.
Informační leták 
Dne 29. března 2018 vstupuje v platnost nová pojistná smlouva, která platí pro období od 29. března 2018 do 29. března 2019.
Pojištění je uzavřeno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
Pojistné plnění na jednoho člena je max. 120.000 Kč, při nově snížené spoluúčasti 10%.
 Rizikové skupiny členů mají pojistné plnění navýšeno na 140.000 Kč. Spoluúčast zůstává 10%.
Pokud máte o navýšení pojistného plnění zájem, dostavte se do kanceláře ZO OSD na Mendlově náměstí 19.
Výtah z textu pojistné smlouvy:
Článek 1.
Pojištěnými jsou jednotliví členové Odborového svazu dopravy, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy. Členové OSD jsou zaměstnáni u Dopravního podniku města Brna, a.s. ve služebním poměru, pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, popř. dohody o provedení práce, a zaplatili pojistné.
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli, který je uveden výše.
Pro pojištěné, kteří mají uzavřenou současné i dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, se toto pojištění vztahuje, pokud jsou uvedeni na seznamu a zaplatili zvýšené pojistné. 
Plnění pojistitele činí 90 % z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody a za kterou odpovídá podle příslušných právních předpisů, max. však 120.000 Kč.